FILIP G.A. WIŚNIEWSKI

***

Biography

Born in 1974. An architect by education, he is dedicated mainly to staged photography, graphic arts, drawing. Author of numerous original projects which are his artistic manifestos,  extensive original publications in Polish and international magazines (among others Foto-Pozytyw, Foto Kurier, Foto, Kwartalnik Fotografia, Biuletyn Fotograficzny, PhotoArt, Photo, Foto Magazin, Color Foto, Zoom), he prepared between ten and twenty individual exhibitions. Since 2003 he has worked for the photographic agency New York Photographers in New York. From 2005 to 2009 the president of the Bialystok Photographic Society. Professionally, he works in advertising, his passions are also film and music, he is a music lover and an audiophile, he lives in Krynki podlasie.

More important exhibitions and presentations 

Klepsydry – exhibition of reliefs, St. Eric Galerie Gëteborg, Sweden (2000), Układ Scalony – diaprojekt I, author’s presentation, Forum Cinema, Bialystok (2001), The FirstAid – exhibition of drawings, Technical University Gallery, Bialystok (2001), voXHumana – diaprojekt II, author’s presentation, Spodki Gallery, Bialystok (2002), Rhapsody – exhibition of photography joined with Arvo Pärt’s concert, The Podlasie Opera and Philharmonic (2003), a series of exhibitions “Diaprojekty”, among others FotArt Gallery, Szczecin (2007), praCoVnia Gallery, Warsaw (2007), Galeria Schody, Warsaw (2007), Prospero Gallery, Lublin (2007), B&B Gallery, Bielsko-Biała (2008), Galeria Na Piasku, Cracow (2008), Zak Gallery Berlin, Germany (2008)

 ***

Biografia

Ur. w 1974 r. Z wykształcenia architekt, zajmuje się głównie fotografią inscenizowaną, grafiką, rysunkiem. Autor licznych projektów autorskich o charakterze programowym, obszernych publikacji autorskich w magazynach ogólnopolskich i światowych (m.in. Foto-Pozytyw, Foto Kurier, Foto, Kwartalnik Fotografia, Biuletyn Fotograficzny, PhotoArt, Photo, Foto Magazin, Color Foto, Zoom), zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych. Od 2003 roku związany z agencją fotograficzną New York Photographers w Nowym Jorku. W latach 2005 – 2009 prezes Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Zawodowo zajmuje się reklamą, jego pasją jest również kino i muzyka, jest melomanem i audiofilem, mieszka w Krynkach na Podlasiu.

Ważniejsze wystawy i prezentacje

Klepsydry – wystawa reliefów, St. Eric Galerie Gëteborg, Szwecja (2000), Układ Scalony – diaprojekt I, pokaz autorski, Kino Forum, Białystok (2001), The FirstAid – wystawa rysunków, Galeria Politechnika, Białystok (2001), voXHumana – diaprojekt II, pokaz autorski, Galeria Spodki, Białystok (2002), Rhapsody – wystawa fotografii połączona z koncertem Arvo Pärta, Opera i Filharmonia Podlaska (2003), cykl wystaw „Diaprojekty”, m.in. Galeria FOTART, Szczecin (2007), Galeria praCoVnia, Warszawa (2007), Galeria Schody, Warszawa (2007), Galeria Prospero, Lublin (2007), Galeria B&B, Bielsko-Biała (2008), Galeria Na Piasku, Kraków (2008), Galeria Zak Berlin, Niemcy (2008).

***
Author’s note / Nota autorska

From a formal point of view a photograph is perceived as an image, which can easily be defined as a piece of painting. This issue is as old as the invention of photography. In the earliest stage, there was no end to discussions whether  photography would replace painting. The history of the development of both fields of art clearly shows that those fears were unjustified – the borders remained very present. It was only because of the technique that photography became a separate area of the graphic arts. A photograph is nothing more but a picture created from matter and light. The technique itself is, however, not enough – it should help the photographer, and depend fully on his decisions. The equipment is important, but it is the final effect that matters most. The technique gradually disappears, it’s role comes to an end.  The ready result is materialized, however the application of photographic techniques only to record fragments of the existent reality excludes the element of creation, essential in art. I want this picture to become mine, to fulfill my expectations as to its form and content to the highest degree. I can’t think of creating such images on a computer, as to obtain an effect you wish for, you need to have the computer properly programmed already at the very beginning, many parameters set etc. I am not able to program tensions which rule photographic sets, so spontaneity becomes crucial for me in the process of creation. It is my priority. Music is my great inspiration, as it stimulates the internal  irresistible need of creating. While I was working on the project, this need was strongly present. The pictures can easily exist independently, without music, but this co-existence is a challenge. The limits of the image will never be known; material borders do exist , but the meaning goes far  beyond the frames, it aims for infinity.   “I create images not of the things I have seen, but of the things I’d like to see” Filip G.A. Wiśniewski

Z formalnego punktu widzenia fotografia postrzegana jest jako obraz, który z powodzeniem daje się definiować tak samo jak dzieło malarskie. Ten problem jest tak stary jak wynalazek fotografii. W początkowym okresie rozwoju, dyskusjom na temat tego czy fotografia stanie się substytutem malarstwa nie było końca. Historia rozwoju obu dziedzin sztuki jasno pokazuje, że te obawy były nieuzasadnione, dzielące je granice nie zatarły się. Jedynie z racji techniki fotografia staje się odrębną dziedziną plastyki, to nic innego jak obraz złożony z materii i światła, z pomocą których powstaje. Lecz sama technika nie wystarcza, powinna ona wspierać fotografa, być jemu podporządkowana. Sprzęt jest istotny, ale dopiero efekt końcowy jest najważniejszy. Wówczas technika zanika, kończy się jej udział, materializuje gotowy efekt. Jednak zastosowanie technik fotograficznych jedynie do rejestracji fragmentów zastanej rzeczywistości wyklucza niezbędny w sztuce element kreacji, dążę do tego, by ten obraz stał się moim obrazem, spełniał w możliwie największym stopniu moje oczekiwania co do swojej formy i zawartej w nim treści. Nie wyobrażam sobie tworzenia takich obrazów z pomocą komputera, ponieważ każdy efekt jaki się chce uzyskać trzeba odpowiednio zaprogramować od podstaw, ustawić mnóstwo parametrów i tak dalej. Nie jestem w stanie zaprogramować napięć jakie rządzą planem zdjęciowym, więc spontaniczność staje się kluczowa dla mnie w procesie twórczym. To priorytet.   Muzyka stanowi dla mnie ważną inspirację, stymuluje wewnętrzną nieodpartą potrzebę tworzenia. Obrazy równie dobrze mogą istnieć autonomicznie, bez muzyki, lecz ta koegzystencja stanowi wyzwanie. Granice obrazu pozostaną nieznane, fizyczne – owszem istnieją, lecz sens wykracza daleko poza ich ramy, dąży do nieskończoności.   „Nie tworzę obrazów tego co widzę, tylko tego co chciałbym widzieć” Filip G.A. Wiśniewski

Pozostałe