• Colin Vickers

  • Colin Vickers

  • Colin Vickers

123

O.S. Colin, from all trends in photography you feel best in …? What made you choose this?

C.V. Hi Olga. I do not feel that I chose nudes as a genre to focus in, but more that it chose me. When I started, I had no intention of doing nudes of any kind and wanted to take my photography more in the fashion direction. However, a few models took off their clothes spontaneously while we were shooting together and I found the photos were stronger and more appealing to me.

I then started a series in 2010 called ‚Beauty and the Beast’ where I wanted to show women in two photos placed next to each other – one as an innocent nude and the other as a psychopath placed next to each other. The psychopath photos turned out really great but I was unhappy with the nudes and so I decided I should concentrate on making those special before getting back to the project.After 6 months, my nude work became so popular that I rarely did anything else.

O.S. Colin, ze wszystkich kierunków w fotografii najlepiej czujesz się …? Co ukierunkowało taki wybór?

C.V. Cześć Olga. Nie wydaje mi się, że wybrałem akty jako kategorię, na której się skupiam, to bardziej ona wybrała mnie. Gdy zaczynałem, nie miałem zamiaru fotografować aktów w żadnej postaci, bardziej interesowała mnie fotografia fashion. Jednak, gdy kilku z modeli, których fotografowałem spontanicznie zrzuciło ubrania podczas sesji, zauważyłem, że zdjęcia były przez to mocniejsze i bardziej przemawiały do mnie.

Potem w 2010 roku rozpocząłem serię „Piękna i Bestia”, w której chciałem pokazać kobiety na zdjęciach umieszczonych obok siebie- na jednym jako niewinną i nagą, a na drugim jako psychopatkę. Zdjęcia z psychopatką wyszły świetnie, ale nie byłem zadowolony z aktów, postanowiłem więc na nich skoncentrować się szczególnie, zanim wrócę do projektu. Po 6 miesiącach moje akty były tak popularne, że rzadko robiłem cokolwiek innego.

Colin Vickers

***

Colin Vickers

(AUSTRIA)

O.S. What is your attitude to the modern interpretation of the body in the art?

C.V. I am sure there are whole books/theses written on this subject and I expect everyone has their own ideas and thoughts on this. Personally, I find the nude body one of the most beautiful things that nature has to offer and I celebrate that beauty in my work. This is my journey and try not to be influenced so much by other people’s ideas. I think society in general, with the advent of the internet, is moving beyond its curiousity and fascination with nudity and it is becoming more acceptable and part of our everyday life. Art is moving with this and always finding new ways of showing and interpreting the body. Gone are the days where a simple nude is a talking point and I find this refreshing and challenging – there is always a pressure to try something new!

O.S. Jaki masz stosunek do współczesnej interpretacji ciała w Sztuce?

C.V. Jestem pewien, że istnieją całe książki/tezy napisane na ten temat i wydaje mi się, że każdy ma w nim swoje własne pomysły. Osobiście uważam, że nagość jest jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie oferuje nam natura i to właśnie piękno celebruję w swojej pracy. To jest moja podróż i staram się, aby nie wpływały na nią pomysły innych ludzi. Myślę, że społeczeństwo, wraz z pojawieniem się internetu, wychodzi poza swoją ciekawość i fascynację nagością, która staje się coraz bardziej akceptowalną częścią naszego codziennego życia. Sztuka podąża za tym szukając nowych sposobów na pokazywanie i interpretowanie ciała. Dawno minęły czasy, w których to prosta nagość jest tematem dyskusji, co uważam za orzeźwiające i rodzące wyzwanie – zawsze jest presja, by spróbować czegoś nowego!

O.S. What inspires you, as an artist, in acts and where do you get ideas for new experiments in your photography from?

C.V. People and personalities inspire me. Before a shoot, I will spend some time getting to know my models and I will try to bring some of their personality into the photos. I will also often be inspired by some aspect of a model’s body, if she has great hair, face, skin, breasts, stomach, etc, I will try to find a style/lighting that accentuates that feature. I will also often browse Facebook and Tumblr for new ideas and inspiration and I will often use those ideas as a starting point before taking things into my own direction. I am always experimenting and trying different styles and lighting, some I hate, some I love, some I hate then love, and some I love then hate.

O.S. Co Ciebie, jako artystę, inspiruje w aktach i skąd czerpiesz pomysły na nowe eksperymenty w swojej fotografii?

C.V. Inspirują mnie ludzie i charaktery. Zanim zrobię zdjęcie, spędzam trochę czasu na poznaniu moich modeli i próbuję trochę ich osobowości przenieść na zdjęcie. Często inspirują mnie też pewne aspekty ciała modelki. Jeżeli ma piękne włosy, twarz, skórę, piersi, brzuch itp. próbuję znaleźć styl/oświetlenie, które wyeksponują tę część. Przeglądam też Faceook’a i Tumblr w poszukiwaniu nowych pomysłów i inspiracji, które następnie wykorzystuję jako punkt wyjściowy przed podążaniem w moim kierunku. Zawsze eksperymentuję i próbuję różnych stylów i oświetlenia, a efektów czasami nie znoszę, albo uwielbiam, albo nie znoszę, a potem uwielbiam, lub uwielbiam a potem nie znoszę.

O.S. Could you, basing on the selected photo, show the whole process „from idea to final result?” Please describe it step by step. We care about such educational elements.

C.V. So my workflow is pretty much the same in most cases. I will meet with a model and we will talk and get to know each other, exchange ideas and look through photos. Normally after about 30 minutes, we will have a few ideas that we are both happy with. Sometimes we try them out straight away with a quick test shoot, sometimes we will arrange to meet a few week’s later. Either way, I will normally set up the studio while the model gets her makeup done and then we will take a few shots while I get the lighting right. I like to use my camera’s screen and histogram to judge the lighting and it normally takes a few minutes before I have the lights as I want them.

O.S. Czy mógłbyś na przykładzie swojego wybranego zdjęcia pokazać proces „od pomysłu po efekt końcowy”? Przedstaw proszę to opisując krok po kroku. Bardzo nam zależy na takich edukacyjnych elementach.

C.V. W większości przypadków cały proces jest z grubsza taki sam. Spotykam się z modelką, rozmawiamy i poznajemy się, wymieniamy pomysły i przeglądamy zdjęcia. Zazwyczaj po ok. 30 minutach mamy kilka pomysłów, które satysfakcjonują obie strony. Czasami testujemy je od razu na kilku próbnych ujęciach, a czasami umawiamy się na spotkanie za kilka tygodni. Tak czy inaczej, zazwyczaj przygotowuję studio podczas gdy modelka ma robiony makijaż. Potem robimy kilka ujęć, podczas których ustawiam światło. Lubię używać swojego aparatu i histogramu do oceny oświetlenia i często po kilku minutach mam takie światło, jakiego potrzebuję.

For professional models, I will often just let them choose poses and then tweak the poses as needed. For non-professional models, I will often use a starting pose from a picture or photo and then move on from there. After we have taken a few photos, I like to review them in Lightroom, just to double check how they look with a standard import preset – I try to do as little work as possible in Photoshop so I will try to get the lighting/levels as good as possible in camera. Once everything is good, we will shoot for about twenty minutes and then take a ten minute break while we review the photos together. Then we will either shoot another twenty minutes with the same lighting or change to a different setup. A shoot will typically take about three to four hours and I can take anything from two to five hundred photos. After the shoot, I will look through the photos in Lightroom and rate them. I will normally make three or four passes as I reduce my favourites to a manageable number. Once my favourites are chosen, I will normally edit them in Lightroom for speed reasons but Photoshop is always there if needed.

W przypadku profesjonalnych modelek, często po prostu pozwalam im wybierać pozy, które potem dostosowuję do swoich potrzeb. Z kolei, w przypadku modelek-amatorek, wykorzystuję pozę startową ze zdjęcia, od której zaczynam. Po zrobieniu kilku zdjęć lubię zrobić przegląd w Lightroom, aby dokładnie sprawdzić, jak wyglądają w standardowym zaimportowanym oprogramowaniu. Staram się poprawiać w Photoshopie tylko tyle, ile naprawdę trzeba, dlatego robię wszystko, aby uzyskać w aparacie światło/poziom tak dobry, jak to możliwe. Gdy wszystko jest w porządku, robimy zdjęcia przez ok. 20 minut, a potem 10-minutowa przerwa, podczas której przeglądamy razem zdjęcia. Następnie albo robimy ujęcia przez następne 20 minut w tym samym oświetleniu, albo zmieniamy konfigurację. Sesja trwa zazwyczaj ok. 3 do 5 godzin i mogę zrobić podczas niej od dwustu do pięciuset zdjęć. Po sesji przeglądam zdjęcia w Lightroom i oceniam je. Normalnie robię 3, 4 podejścia, aby zredukować liczbę wybranych zdjęć do pożądanej liczby. Gdy dokonam wyboru, edytuję zdjęcia w Lightroom z uwagi na prędkość, ale Photoshop jest przygotowany na wszelki wypadek.